Centrosolenia aenea

<
>

Now known as Nautilocalyx aeneus.