Episcia maculata

<
>

Now known as Paradrymonia maculata.