Authors: Wei, Yi-Gang; Fang, Ding
Publication: Acta Phytotaxonomica Sinica
Year: 2001
Genera: Chirita