Authors: Zhou, Shou-biao; Guo, Xin-hu
Publication: Acta Phytotaxonomica Sinica
Year: 1991
Genera: Boea