Authors: Qian, Yi-Yong
Publication: Acta Phytotaxonomica Sinica
Year: 1996
Genera: Chirita