Authors: Lu, Yuan-Xue; Li, Xi-Wen
Publication: Acta Botanica Yunnanica
Year: 2002
Genera: Lysionotus