Authors: Wang, Yin-zheng; Li, Zhen-yu
Publication: Acta Phytotaxonomica Sinica
Year: 1997
Genera: Whytockia