Authors: Wei, Yi-Gang; Liu, Yan; Wen, Fang
Publication: Annales Botanici Fennici (45/4)
Year: 2008
Genera: Lagarosolen