Authors: Fang, Ding; Qin, De-hai; Lu, Xiao-hong
Publication: Acta Taxonomica Sinica
Year: 1994
Genera: Chirita, Didymostigma, Oreocharis