Authors: Fang, Ding; Qin, De-Hai; Wei, Yi-Gang
Publication: Acta Phytotaxonomica Sinica
Year: 1999
Genera: Chirita