Authors: Wen, Fang; Xi, Shi-Li; Wang, Yue; Xiang, Mei-Shu; Fu, Long-Fei
Publication: Annales Botanici Fennici
Year: 2012
Genera: Primulina