Authors: Wen, Fang; Zhao, Bo; Liang, Gui-You; Wei, Yi-Gang
Publication: Annales Botanici Fennici
Year: 2013
Genera: Primulina