Authors: Zhang, Tongwu; Fang, Yongjun; Wang, Xumin; Deng, Xin; Zhang, Xiaowei; Hu, Songnian; Yu, Jun
Publication: PLOS ONE
Year: 2012
Genera: Boea