Authors: Luu, Hong Truong; Tran, Huu Dang; Pham, Huu Nhan; Nguyen, Tran Quoc Trung; Nguyen, Quoc Dat; Vu, Ngoc Long
Publication: Phytotaxa
Year: 2018
Genera: Billolivia