Authors: Xing, Fu-Wu; Li, Ze-Xian
Publication: Acta Botanica Yunnanica
Year: 1993
Genera: Paraboea